Projekty


Rok 2021

Název projektu: Třídíme bioodpad v Mikroregionu Třešťsko
Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0012867
Specifický cíl: 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
Zdroj podpory: FS
Zprostředkující subjekt: SFŽP ČR
Celkové způsobilé výdaje projektu: 2 024 330,- Kč
Výše podpory z fondů Evropské unie: 1 720 681 Kč, 85 %
Příspěvek ze zdrojů příjemce podpory: 303 649 Kč, 15 %
Název příjemce podpory: Mikroregion Třešťsko, zkráceně MITR
Datum zahájení realizace projektu: 1. 1.2021

Datum plánovaného ukončení projektu: 30.6. 2021


Stručná informace o cíli projektu: 

Záměrem projektu je zlepšení stávajícího systému nakládání s využitelnými složkami odpadů, a to pořízením 450ks kompostérů o objemu 1050l pro kompostování biologicky rozložitelných složek opadů z domácností občanů Mikroregionu Třešťsko. Realizací projektu dojde ke snížení produkce odpadů o cca 283,5 t/rok.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.


Regionem Renesance proti proudu času

ATCZ185

Termín realizace: 01.06.2019 - 30.11.2022

Předpokládané náklady projektu: 1 507 639 €

  • Alokované prostředky EFRR: 1 281 493 € 
  • Alokované prostředky SR: 50 569 € 
  • Spoluúčast žadatele 175 576 € 

Partneři projektu:

  • Mikroregion Třešťsko
  • Mikroregion Telčsko
  • Mikroregion Dačicko
  • Jemnický mikroregion
  • Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.
  • Zukunftsraum Thayaland
  • Kleinregion ASTEG

O PROJEKTU:

Hlavním cílem projektu je zpřístupnění kulturního a přírodního dědictví ve společném přeshraničním regionu, a to díky vytvoření "interaktivní" cyklotrasy s názvem "Region renesance". V rámci projektu budou zdokumentovány důležité památky na této trase. Zrealizována budou informativní opatření, za účelem zvýšení povědomí o nově vybudovaných, opravených resp. zpřístupněných památkách.


Rok 2018

Název projektu:
Rozšíření třídění v Mikroregionu Třešťsko a DSO Nová Lípa
Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007821
Specifický cíl: 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
Zdroj podpory: FS
Zprostředkující subjekt: SFŽP ČR
Celkové způsobilé výdaje projektu: 1828547 Kč
Výše podpory z fondů Evropské unie: 1554265 Kč, 84 %
Příspěvek ze zdrojů příjemce podpory: 274282 Kč, 15 %
Název příjemce podpory: Mikroregion Třešťsko, zkráceně MITR
Datum zahájení realizace projektu: 4.12.2018
Datum plánovaného ukončení projektu: 30.9.2019
Stručná informace o cíli projektu: Záměrem projektu je zlepšení stávajícího systému nakládání s využitelnými složkami odpadů, a to pořízením nádob, kontejnerů a velkoobjemových kontejnerů ve spádovém území - tedy ve vybraných obcích v Mikroregionu Třešťsko a DSO Nová Lípa . Realizace projektu přispěje k zvýšení operativnosti, flexibility a celkové kvality systému odděleného sběru využitelného odpadu v oblasti. Kapacita nově vybudovaných a navýšení kapacity stávajících systémů na třídění a svoz všech odpadů je 398 t/rok vytříděných a svezených odpadů.


Rok 2017
Název projektu: 

Předcházení vzniku odpadu prostřednictvím domovního kompostování v Mikroregionu Třešťsko

Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003825

Předmětem podpory je pořízení celkem 552 ks kompostérů, které budou sloužit pro domácí kompostování v obcích Mikroregionu Třešťsko. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadů o cca 757,2 t/rok.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.


V roce 2016 se MITR zapojil do projektu Svazu měst a obcí ČR "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce", zkráceně také "Centra společných služeb" (CSS). Tento projekt navázal na úspěšný projekt "Meziobecní spolupráce" realizovaný od května 2013 do listopadu 2015.

Projekt Svazu se zaměřil na vytvoření a provoz center společných služeb v rámci dobrovolných svazků obcí (DSO). Zapojit se tedy mohly obce v rámci dobrovolných svazků, jejich orgány a jimi zřízené organizace, cílovou skupinou se stala i veřejnost, tedy lidé, kterým mají centra společných služeb usnadnit život a zvýšit jeho kvalitu. 


V roce 2014 s pomocí MAS Třešťsko MITR realizoval dva přeshraniční projekty.

1. projekt - Strategie Regionu Renesance 
Celková částka projektu byla 15.488 €. Vznikla společná Strategie Regionu Renesance, Mikroregionu Třešťsko a Strategie města Třešť. Pomoc s předfinancováním projektu zajistilo město Třešť.

2. projekt - "Cestujeme po Regionu Renesance" 
Celková výše projektu 91.320 €. V projektu vznikly tři naučné stezky v Třešti, Batelově a Stonařově. Dále vybavení turistickými mapami, dětskými hracími prvky na odpočinkových zastaveních cyklotrasy. Bylo vydáno DVD s krásami RR s názvem "Cestujeme po RR", skládací papírové mapy a propagační materiály. Předfinancování projektu zajistily jednotlivé obce ve výši svých podílů v projektu.

V dubnu 2014 byla podána žádost na OPŽP - Zkvalitnění třídění odpadů na Třešťsku. Projekt byl realizován na podzim. Celková výše projektu 1.553.821,50 Kč. Bylo pořízeno 267 ks velkoobjemových 1100 l kontejnerů. 


V roce 2013 bylo vydáno propagační DVD s Názvem toulky v regionu Třešťsko. Na DVD jsou krátké filmečky o jednotlivých obcí a jeden společný propagační film.  


V září 2012 byla podána žádost o dotaci s názvem "Nakládání s bioodpady v Mikroregionu Třešťsko". Bylo pořízeno 620 kompostérů na domácí kompostování. Kompostéry byly předány jednotlivým obcím. Do projektu se zapojilo 9 obcí MITR, projekt byl v celkové výši 1.893.600 Kč. 


V roce 2011 vyrobil MITR pro cyklotrasu Greenways Regionem Renesance propagační turistickou mapu do dřevěné v Čenkově. Od léta byly započaty přípravné práce na propagačním DVD o regionu Třešťsko.


V roce 2010 se MITR spolupodílel s MAS na vytvoření papírových turistických map.