Orgány svazku

  • valná hromada
  • rada svazku
  • předseda, dva místopředsedové
  • kontrolní výbor

Kontrolní komise