Kronika DSO

Mikroregion Třešťsko (MITR) byl založen dne 3. 1. 2001 v Třešti (podle ustanovení § 48 zákona číslo 128/2000 Sb - Zákon o obcích). Zde zástupci obcí Batelov, Hladov, Hodice, Jezdovice, Jihlávka, Kaliště, Klatovec, Nový Rychnov, Otín, Panenská Rozsíčka, Růžená, Řásná, Stonařov, Švábov, Třešť a Třeštice podepsali zakladatelskou smlouvu, přijali stanovy, schválili statutární orgány a zvolili do těchto orgánů své zástupce.

Pověřenou obcí byla zvolena Třešť. Do Rady mikroregionu byly zvoleny obce: 
Batelov, zastoupená starostou Mgr. Janem Přechem
Jihlávka, zastoupená starostou MVDr. Jiřím Košinou
Nový Rychnov, zastoupená starostou Petrem Měkutou
Stonařov, zastoupená místostarostou Mgr. Ivanem Šulcem
Třešť, zastoupená starostou Ing. Vladimírem Lysým

Hlavním cílem mikroregionu bylo vypracovat společný Strategický plán rozvoje a s tím související další úkoly: zlepšení dopravní dostupnosti, rozvoj cestovního ruchu a turistických aktivit, propagace daného mikroregionu, jak na místní, národní i mezinárodní úrovni, podpora venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních programů obnovy, podpora zřizování nových cyklotras, naučných stezek a údržba stávajících, rozvoj zemědělství a venkovských oblastí, rozvoj průmyslu, služeb a technické infrastruktury, rozvoj oblasti lidských zdrojů a sociální infrastruktury, společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče, udržení služeb v tomto regionu (Hasičský záchranný sbor, Lékařská služba první pomoci, Policie ČR atd.), zkvalitnění péče o životní prostředí, využití netradičních zdrojů energií - zajištění energetických auditů, ekologické vytápění atd., rozvoj péče o kulturní a přírodní dědictví, mimo jiné, usilovat o vznik CHKO Javořická vrchovina, spolupráce a výměna know-how mezi partnerskými obcemi ČR a zeměmi EU.

Členské obce Mikroregionu Třešťsko se scházejí pravidelně 2x ročně.

Servisní práce zajišťuje pro MITR Místní akční skupina Třešťsko (MAS).

Území Mikroregionu Třešťsko se v podstatě shoduje s rozlohou Místní akční skupiny Třešťsko a proto většina aktivit se realizuje společně.

Rok 2010

V roce 2010 měl MITR 18 členských obcí.

Po volbách v roce 2010 se na valné hromadě 1. 12. 2010 změnila rada Mikroregionu Třešťsko, která pracuje ve složení:

Předseda - Ing. Eva Požárová (Třešť)
Místopředseda - Ing. Josef Bakaj (Hodice)
Místopředseda - Ing. Jaroslav Matula (Kostelec)
Člen - Mgr. Ivan Šulc (Stonařov)
Člen - Ing. Jiří Doležal (Batelov)

V roce 2010 se MITR spolupodílel s MAS na vytvoření papírových turistických map.

Rok 2011

V roce 2011 měl MITR 18 členských obcí.

Předsedkyně Ing. Eva Požárová
Místopředsedové Ing. Josef Bakaj a Ing. Jaroslav Matula.
Radní Mgr. Ivan Šulc a Ing. Jiří Doležal.

V roce 2011 vyrobil MITR pro cyklotrasu Greenways Regionem Renesance propagační turistickou mapu do dřevěného stojanu v Čenkově. Od léta byly započaty přípravné práce na propagačním DVD o regionu Třešťsko.

Rok 2012

V roce 2012 měl MITR 18 členských obcí.

Předsedkyně Ing. Eva Požárová
Místopředsedové Ing. Josef Bakaj a Ing. Jaroslav Matula.
Radní Mgr. Ivan Šulc a Ing. Jiří Doležal.

V září 2012 byla podána žádost o dotaci s názvem "Nakládání s bioodpady v Mikroregionu Třešťsko". Bylo pořízeno 620 kompostérů na domácí kompostování. Kompostéry byly předány jednotlivým obcím. Do projektu se zapojilo 9 obcí MITR. V celkové výši 1.893.600 Kč.

Jiří Bednařík natáčel podklady pro propagační DVD s názvem Toulky v regionu Třešťsko.

Rok 2013

V roce 2013 měl MITR 18 členských obcí.

Předsedkyně Ing. Eva Požárová
Místopředsedové Ing. Josef Bakaj a Ing. Jaroslav Matula.
Radní Mgr. Ivan Šulc a Ing. Jiří Doležal.

Bylo vydáno propagační DVD s názvem Toulky v regionu Třešťsko. Na DVD jsou krátké filmečky o jednotlivých obcí a jeden společný propagační film.

V září 2013 byl realizován projekt roku 2012 "Nakládání s bioodpady v Mikroregionu Třešťsko". Jen v Třešti bylo do domácností rozdáno 171 kompostérů. Podíl v projektu si zaplatili jednotliví uživatelé.

Probíhala pravidelná setkání 4 mikroregionů Regionu Renesance na přípravách podání žádosti na dva přeshraniční projekty. Žádost o dotaci byla podávána v září 2013.

Rok 2014

V roce 2014 měl MITR 18 členských obcí.

Předsedkyně Ing. Eva Požárová
Místopředsedové Ing. Josef Bakaj a Ing. Jaroslav Matula.
Radní Mgr. Ivan Šulc a Ing. Jiří Doležal.

Na podzim 2014 byly komunální volby do jednotlivých zastupitelstev obcí. Proběhly i volby v Mikroregionu Třešťsko. Předsedkyní MITR byla zvolena Ing. Eva Požárová. Místopředsedy Ing. Josef Bakaj a Ing. Jaroslav Matula. Radními Mgr. Ivan Šulc a Ing. Jiří Doležal.

S pomocí MAS Třešťsko MITR začal realizovat dva přeshraniční projekty.

Ing. Kamila Drastichová pracovala na projektu Strategie Regionu Renesance. Celková částka projektu byla 15.488 €. Vznikla společná Strategie Regionu Renesance, Mikroregionu Třešťsko a Strategie města Třešť. Pomoc s předfinancováním projektu zajistilo město Třešť.

Druhý projekt zrealizovala Ing. Zuzana Pátková. Název projektu "Cestujeme po Regionu Renesance". Celková výše projektu 91.320 €. V projektu vznikly tři naučné stezky v Třešti, Batelově a Stonařově. Dále vybavení turistickými mapami, dětskými hracími prvky na odpočinkových zastaveních cyklotrasy. Bylo vydáno DVD s krásami RR s názvem "Cestujeme po RR", skládací papírové mapy a propagační materiály. Předfinancování projektu zajistily jednotlivé obce ve výši svých podílů v projektu.

V dubnu 2014 byla podána žádost na OPŽP - Zkvalitnění třídění odpadů na Třešťsku. Projekt byl realizován na podzim. Celková výše projektu 1.553.821,50Kč. Bylo pořízeno 267 ks velkoobjemových 1100 l kontejnerů.

Rok 2015

V roce 2015 měl MITR 18 členských obcí.

Předsedkyně Ing. Eva Požárová
Místopředsedové Ing. Josef Bakaj a Ing. Jaroslav Matula.
Radní Mgr. Ivan Šulc a Ing. Jiří Doležal.

Projekt "Cestujeme po RR" byl ukončen 31.března 2015. Naučná stezka "Podivuhodná zastavení Eleonory Sternbachové" s 15 zastaveními byla slavnostně otevřena 21.4.2015. Stezka je tematicky propojená postavou dcery barona Leopolda Sternbacha Eleonorou. Na své cestě potkala zajímavé osobnosti, kteří jí vyprávějí o významných událostech souvisejících s její rodinou, zámkem, nebo Třeští.

V tomto roce byla rovněž realizována naučná stezka v Batelově a ve Stonařově.

22. června 2015 byly na valné hromadě MITR schváleny nové stanovy MITR.

Rok 2016

V roce 2016 měl MITR 18 členských obcí.

Předsedkyně Ing. Eva Požárová
Místopředsedové Ing. Josef Bakaj a Ing. Jaroslav Matula.
Radní Mgr. Ivan Šulc a Ing. Jiří Doležal.

Mikroregion Třešťsko se zapojil do projektu "Centrum společných služeb". Dotace byla získána ze Svazu města a obcí ČR. Díky tomu začala pracovat kancelář s dvěma pracovníky. Jako manažer projektu pracuje Mgr. Olga Hlochová a jako specialista Ing. Tomáš Burian. Úkolem projektu je pomoc neuvolněným starostům obcí s dotacemi, smlouvami, právním poradenstvím.

Byla zřízena kancelář Mikroregionu Třešťsko, která byla oficiálně otevřena 6. září 2016. Bohužel byla 10.10.2016 úplně vytopena při požáru staré polikliniky.

Byla podána žádost o dotaci "Předcházení vzniku bioodpadu prostřednictvím domovního kompostování v Mikroregionu Třešťsko" na pořízení kompostérů pro domácnosti obcí ve výši téměř 2 mil. Kč.

Na prosincové Valné hromadě 2016 byla opětovně zvolena stávající rada MITR, včetně předsedkyně.

Rok 2017

Od 1.1.2017 přistoupila do Mikroregionu Třešťsko obec Suchá zastoupená starostkou Ing. Miroslavou Bártů. Počet obcí se zvýšil na 19 členů. 

V dubnu byla po požáru a následné rekonstrukci části objektu obnovena činnost kanceláře v bývalé poliklinice.