Centrum společných služeb

Projekt "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce", zkráceně také "Centra společných služeb" (CSS), je novou aktivitou Svazu měst a obcí ČR. Navazuje na úspěšný projekt "Meziobecní spolupráce" realizovaný od května 2013 do listopadu 2015.
Nový projekt Svazu je zaměřen na vytvoření a provoz center společných služeb v rámci dobrovolných svazků obcí (DSO). Zapojit se tedy mohou obce v rámci dobrovolných svazků, jejich orgány a jimi zřízené organizace, cílovou skupinou je ale také veřejnost, tedy lidé, kterým mají centra společných služeb usnadnit život a zvýšit jeho kvalitu.

Zdroj: Svaz měst a obcí České republiky

Náplň činnosti CSS:

  1. poskytování potřebných a požadovaných služeb (dle požadavků starostů a dalších zástupců obcí) v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence (např. v oblasti rozvoje obcí, právního a správního poradenství, organizačních a ekonomických agend, finančně-rozvojového managementu, poskytování informačního servisu apod.);
  2. poskytování odborného poradenství v oblasti přeneseného výkonu státní správy (přestupková agenda, správa poplatků, evidence obyvatel atd.);
  3. kontaktní centrum pro občany (viz kontakty);
  4. společně sdílená administrativní kapacita obcí například pro:
  • přípravu obecně závazných vyhlášek,
  • přípravu právních dokumentů,
  • přípravu vzorů nájemních nebo kupních smluv,
  • zajištění odborných konzultací k aktuálním novinkám v legislativě,
  • přípravu pravidelných hlášení pro orgány státní správy,
  • zajištění právních služeb pro obce,
  • zajištění vzdělání v požadovaných oblastech veřejné správy,
  • přípravu, řízení a administraci projektů obcí,
  • přípravu, řízení a administraci projektů mikroregionu,
  • monitoring dotačních titulů,
  • projektové poradenství obcí,
  • přípravu a pravidelné aktualizace webových stránek DSO,
  • přípravu informačního zpravodaje pro občany,
  • propagaci a zvyšování informovanosti o činnosti CSS,
  • odborné konzultace k veřejným zakázkám,
  • zpracování vzorových dokumentů k veřejným zakázkám,
  • spolupráci při zadání veřejné zakázky včetně účasti v komisi pro výběr zakázky,
  • organizaci společných nákupů energií nebo jiných komodit,
  • prosazování společných zájmů např. při vyjednávání s dodavateli služeb obcím (odpady, elektřina, plyn, telekomunikace apod.),
  • spolupráci při zajištění zpracování strategie rozvoje obce,
  • spolupráci při zajištění zpracování územního plánu obce,
  • odborné poradenství a spolupráci při sestavování rozpočtu obce,
  • odborné poradenství v oblasti daní,
  • konzultace se stavebními odborníky,
  • sdílený stavební dozor investora,
  • poradenství v oblasti přenesené působnosti obcí.


Kontakt na CSS